Sl.No. Name Designation
1. Dr. Jinadatta G. Desai Chairman
2. Shri. Shripal Khemalapure Vice Chairman
3. Shri. Bhushan B. Mirji Treasurer
4. Shri. Vinod Doddanavar Secretary
5. Shri. Prakash Y. Upadhye Joint Secretary
6. Shri. Bharat Patil Member
7. Shri. Rajendra P. Ramgouda Member
8. Shri. Devendra Desai Member
9. Shri. Sharad Patil Member
10. Shri. Ashok Danawade Member
11. Shri. Hirachand Kalmani Member
12. Dr. Savitri Doddanavar Member
13 Shri. Vasant Kodachwad Member